Dr. Anastazija Miranović

Likovni program: Dr Anastazija Miranović

Rođena u Kotoru, gdje  završava osnovnu i srednju školu, kao i Školu za osnovno muzičko obrazovanje.

U Beogradu diplomira na Filozofskom fakultetu, na grupi za istoriju umjetnosti kod prof.Jerka Denegrija. Magistarsku, a potom i doktorsku tezu brani kod akademika CANU, prof.Rajka Vujučića  i prof.Aleksandra Čilikova. Ima stručno zvanje istraživača i muzejskog savjetnika.

Tokom svog dugogodišnjeg profesionalnog rada nalazila se/nalazi se na čelu najznačajnijih institucija kulture i umjetnosti Crne Gore.

Selektorka i autorka mnogih značajnih izložbi i učesnica brojnih stručno-naučnih konferencija, simpozijuma, seminara u zemlji i insotranstvu, kao i članica respektabilnih stručnih žirija i komisija, uredništava i redakcija časopisa iz domena likovnih umjetnosti i kulturno-istorijskog nasljeđa. Bavi se likovnom kritikom i sarađuje sa časopisima koji se bave problematikom i tretmanom likovne umjetnosti i kulturne baštine.

Selektorka i komesar 2015. nacionalne postavke Crne Gore na 56. najprestižnijoj svjetskoj smotri likovnih umjetnosti – Bijenalu likovne umjetnosti u Veneciji. Bila je glavna i odgovorna urednica stručno – naučnih časopisa  Starine Crne Gore i Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore. Autorka je brojnih umjetničkih, multimedijalnih projekata i izložbi savremene umjetnosti i kulturne baštine, kao i stručno-naučnih tekstova raznorodnih publikacija – od kataloških do monografskih izdanja.

U Kotoru, od 1997-2002. bila direktorica Centra za kulturu Nikola Đurković, potom, od 2007-2013. upravnica Galerije Velimir A.Leković Kulturnog centra Bar. Od  2013 – 2018. radno  angažovana na Cetinju na funkciji direktorice Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, a od 2018. na funkciji direktorice Narodnog muzeja Crne Gore. Od 2022. rukovoditeljka Zavičajnog muzeja (u čijem sastavu su Stari Bar i Stara maslina na Mirovici) u okviru Kulturnog centra Bar.

Dugogodišnja selektora likovnog programa kulturno-umjetničkog festivala Barski ljetopis. Članica je Upravnog odbora Fondacije Petar Lubarda, članica nacionalnog ICOMOS-a, Članica Odbora za istoriju umjetnosti CANU, članica Matice crnogorske. Presjednica Nacionlalnog komiteta ICOM Crne Gore, Savjeta za kulturu Opštine Bar i članica Savjeta Kulturnog centra Bar.

Anastazija Miranović je od 2008. aktivan je sudionik crnogorske modne scene. Njene kolekcije su tematski vezane za kulturu, kulturnu baštinu, istoriju i tradiciju Crne Gore, ali i za šire istraživačko i kreativno polje istorije umjetnosti. Pored profesionalnog angažovanja, kroz tematske kolekcije i modno-umjetničke performanse doprinosi afirmaciji i promociji crnogorske kulturne baštine i njenih značajnih kulturnih dobara, autora i djela svjetske i crnogorske likovne umjetnosti, kao i crnogorskog kulturnog turizma. Posvetila je svoje kolekcije najznačajnijim likovnim umjetnicima i književnicima Crne Gore – Petru Lubardi i Njegošu,  sarađivala u  autorskim projektima sa znamenitim savremenim umjetnicima, poput Dimitrija Popovića…