8 mar 2017

Selektori

Maja Mrđenović foto

Maja Mrđenović

POZORIŠNI PROGRAM

Maja Mrđenović je teatrološkinja i pozorišna kritičarka. Diplomirala je na katedri za Opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a na istoj katedri magistrirala je 2011. godine, dok je 2015. stekla zvanje magistra pozorišne produkcije na Fakultetu dramskih umjetnosti (Cetinje). Od 2016. godine saradnik je u nastavi na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju, na predmetima Svjetska književnost realizma i Svjetska književnost modernizma. Bila je stalni pozorišni kritičar crnogorskog dnevnog lista Pobjeda od 2010. do 2016. godine. Redovno objavljuje tekstove iz oblasti teatrologije i kulturne politike u nekoliko crnogorskih i regionalnih časopisa.

Jedan je od osnivača i urednika elektronskog časopisa Udruženja pozorišnih kritičara i teatrologa Crne Gore Peripetija.me, jedinog stručnog pozorišnog časopisa u Crnoj Gori. Od 2011. do 2014. godine, za vrijeme izdavanja crnogorskog časopisa za pozorište, kulturu i izvedbene umjetnosti Gest (Udruženje dramskih umjetnika Crne Gore), bila je stalna saradnica, a u jednom periodu i članica redakcije časopisa, u kome je objavljivala tekstove iz oblasti teatrologije, pozorišne produkcije i pozorišne kulturne politike. Od 2010. do 2014. godine djelovala je kao urednica Teorijskog programa i moderatorka razgovora o predstavama Kotorskog festivala pozorišta za djecu, gdje je osmišljala, organizovala i moderirala konferencije i simpozije na pozorišne teme, te vodila razgovore o predstavama sa umjetnicima-učesnicima, odraslom i dječijom publikom. Od 2012. godine dio je službe za odnose sa javnošću Međunarodnog festivala KotorArt, za koji piše stručne prikaze i intervjue.

Maja Mrđenović je bila medijator Okruglih stolova novinara i kritike i razgovora o predstavama na nekoliko institucionalnih i alternativnih pozorišnih festivala u Crnoj Gori i regionu, član žirija različitih konkursa za najbolji dramski tekst, član žirija festivala FIAT 2014. godine i učesnik i medijator brojnih okruglih stolova i konferencija na pozorišne teme. Od 2012. godine predsjednica je Izvršnog odbora ASSITEJ centra Crna Gora (Udruženje za razvoj pozorišta za djecu i mlade). Član je i jedan od osnivača Udruženja pozorišnih kritičara i teatrologa Crne Gore. Učestvovala je na brojnim tribinama, simpozijumima, naučnim skupovima i radionicama iz oblasti teatrologije i pozorišne produkcije. Angažovana je i kao selektor pozorišnog programa festivala Barski ljetopis za 2017. godinu.

Vladimir Domazetovic COLOR

Vladimir Domazetović

MUZIČKI PROGRAM

Vladimir Domazetović (klavir) rođen je u Baru 1976. godine. Po sticanju osnovnog muzičkog obrazovanja, školovanje je nastavio u klasi profesora Slave Gabrijelova kod kojeg je, prema sopstvenim riječima, stekao najznačajnija iskustva i znanja o klavirskoj interpretaciji. U šesnaestoj godini, kao najmlađi student Univerziteta Crne Gore, upisao se na Muzičku akademiju u Titogradu. Studirao je i magistrirao na cetinjskoj Muzičkoj akademiji u klasi profesora V. Bočkarjova, dok je specijalističke studije završio u Parizu na Visokoj školi "Alfred Cortot" u klasi profesora Marijana Ribickog, gdje je stekao diplomu pijaniste-izvođača.

Laureat je brojnih republičkih i saveznih takmičenja bivše Jugoslavije. Pobjednik je Prvog međunarodnog pijanističkog takmičenja u Novom Sadu (1992), čime je, kao šesnaestogodišnjak, ušao u krug najuspješnijih mladih pijanista bivše SFRJ. Dobio je i drugu nagradu na Međunarodnom takmičenju u Rimu (1993), a bio je i finalista uglednog pijanističkog takmičenja u Senigaliji (1994). Nastupao je više puta na festivalima Barski ljetopis, Grad teatar - Budva, Espressivo, Dani muzike, Montenegro Music Festival, Nomus, Nimus i mnogim drugim.

Vladimir Domazetović je ostvario zapažene nastupe širom Evrope i snimao za više televizijskih i radio stanica. Nastupao je više puta u prestižnoj pariškoj dvorani "Alfred Cortot", kao i u Poljskoj ambasadi i Jugoslovenskom kulturnom centru. Održao je više koncerata u okviru Nacionalne koncertne sezone u Srbiji 2008. godine. Ostvario je i zapažene nastupe sa eminentnim orkestrima kao što su: Simfonijski orkestar RTVCG, Beogradska filharmonija, orkestar Virtuosi di Praga i italijanski orkestar Mitteleuropa. Pored solističkih nastupa ostvario je i niz uspješnih koncerata interpretirajući kamernu muziku kao član klavirskog trija sa V. Klenkovskim (klarinet) i K. Stanković (violončelo). Pohađao je seminare poznatih klavirskih pedagoga kao što su: Vladimir Viardo, Konstantin Bogino, Žan Fasina i Žak Ruvije.

Za ostvarene rezultate na polju umjetnosti dobio je visoka društvena priznanja koja su mu uručili: Centar za savremenu umjetnost Podgorica, Skupština opštine Bar i Crnogorska akademija nauka i umjetnosti (CANU). Vladimir Domazetović je angažovan kao selektor muzičkog dijela programa festivala Barski ljetopis. Docent je na Muzičkoj akademiji Na Cetinju.

Mila Čordašeić foto

Mila Čordašević

KNJIŽEVNI PROGRAM

Mila Čordašević je rođena 1953. godine u Bijeljini, gdje je završila osnovnu i srednju Učiteljsku školu, a potom diplomirala jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu. Nakon završenih studija deset godina je radila kao profesor književnosti u Srednjoškolskom centru u bosanskom gradiću Kalesija, a od maja 1990. godine živi u Baru, obavljajući poslove rukovodioca Narodne biblioteke i čitaonice "Ivo Vučković". Za postignute rezultate u radu dobila je zvanje višeg bibliotekara, a za doprinos u afirmaciji bibliotečke djelatnosti laureat je najveće državne esnafske nagrade Dr Niko Simov Martinović, koju dodjeljuje Udruženje bibliotekara Crne Gore.

Pored niza tekstova iz domena struke, 2001. godine objavila je publikaciju Knjiga na razmeđu, povodom obilježavanja 120-godišnjice razvoja bibliotekarstva u opštini Bar (1881-2001). Uz 25-godišnjicu trajanja festivala Barski ljetopis, čiji je dugogodišnji selektor i urednik književnog programa, priredila je zbornik radova Pasaži iz Bara (2007-2011), a ove godine iz štampe je izašao i drugi tom istoimenog zbornika, u kojem su objavljeni prilozi pisaca, učesnika Festivala u periodu od 2012. do 2016. godine. Takođe, više od dvije decenije doprinosi uspješnoj realizaciji međunarodnog Festivala dječjeg stvaralaštva i stvaralaštva za djecu Susreti pod Starom maslinom.

Sa ci­ljem da se, u vremenu  elek­tron­ske ko­mu­ni­ka­ci­je, sa­gle­da po­lo­žaj knji­ge iz raz­li­či­tih uglo­va (bi­bli­o­teč­kog, iz­da­vač­kog, knji­žar­skog, me­dij­skog i autor­skog), Mila Čordašević je organizovala okru­gli sto na te­mu Kla­sič­na ili elek­tron­ska knji­ga: za i pro­tiv, a za­ključ­ke i ra­do­ve iz­la­ga­ča sa ovog sku­pa pu­bli­ko­va­la je u isto­i­me­nom zbor­ni­ku, ko­ji je 2012. godine ob­ja­vio Kul­tur­ni cen­tar Bar.

milun 04.02.2017. godina. IZLOZBA jpg_1490451428957

Milun Lutovac

LIKOVNI PROGRAM

Milun Lutovac je diplomirao na Odsjeku za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1996. godine. Od tada bio je profesor u Gimnaziji "Niko Rolović" u Baru, a od 2002. do 2007. godine, na mjestu direktora Kulturnog centra, bio je angažovan na organizaciji i prezentaciji kulturnog života grada Bara. Diplomatsku akademiju "Gavro Vuković", završio je na Pravnom fakultetu u Podgorici, 2004. godine. Magistrirao je međunarodne odnose na Fakultetu pravnih nauka, UDG, u Podgorici, 2009. godine. Od školske 2009/10. godine na Fakultetu umjetnosti, Univerziteta "Donja Gorica" u Podgorici, angažovan je kao asistent prof. emeritusu dr Milivoj Solaru, na predmetima: Moderna književnost, Savremena književnost, Teorija proze, Velike književne epohe i Estetika. Doktorand je na katedri za Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti – Nauka o književnosti, na Filozofskom fakultetu u Nikšiću,  kao i na katedri Teorija moderne  i savremene umjetnosti na Fakultetu umjetnosti, UDG.

Autor je monografija Crna Gora 2007 i Kotor – grad sa troja vrata, prevedenih na više stranih jezika.  Pisac je dramskih tekstova Mansardrinci, Trešnja traži tekst kao i radio-drame What a lovely day, pisane za program BBC-a. Napisao je i nekoliko knjiga: Na razmeđu svjetova i epoha - Književnik i političar Stefan Mitrov Ljubiša (Nakladno istraživački zavod „Politička kultura“, Zagreb, 2011.godine); potom Stih i slikaUticaj Njegoševog djela na stvaralaštvo Teodora Valerioa, Pera Počeka i Petra Lubarde, koju je, povodom 200 godina od rođenja Petra II Petrovića Njegoša, izdala Narodna biblioteka "Radosav Ljumović", 2013. godine i Lirizam u romanima „Nevidbog” Rista Ratkovića i “Mojkovačka bitka” Ćamila Sijarića (JU "Ratkovićeve večeri poezije", Bijelo Polje, 2015. godine).

vesna

Vesna Vujošević Labović

PRATEĆI PROGRAM

Vesna Vujošević Labović je rođena 1976. godine u Baru. Studije je završila na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, odsjek Gluma, 1999. godine, gdje je stekla  zvanje: diplomirani dramski umjetnik – glumac, i to u klasi profesora Bora Stjepanovića. U Norveškoj je usavršavala „Igru sa maskama“ na Specijalističkom jednosemestralnom kursu Acting with Masks (Oslo 2008), Oslo University College - Faculty of Art, Design and Drama, Oslo. Postdiplomski magistarski studij Gluma (segment Pokret) završila je takođe na Cetinju 2011.godine. Od 2001-2013. godine radila je kao saradnik, pa predavač na predmetu Pokret, na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju.

Ostvarila je uloge u brojnim predstavama, nekoliko TV serija (Oriđinali, Ultima, mini serija za MVP, Budva na pjenu od mora) i projekata; zatim u nekoliko filmova (Die rote Zora, Gledaj me, Ljubav, ožiljci, Lokalni vampir).  Učestvovala je na domaćim i regionalnim festivalima kao što su: Budva Grad Teatar, Kotorski festival pozorišta za djecu, 45. Sterijino pozorje, 6. MKFM, Ohridsko leto , 12. dani Zorana Radmilovića, 6. Festivalski susreti evropskih teatara i dr.

Vesna Vujošević Labović je od 2001. do 2010. godine potpisala i nekoliko autorskih projekata: Mala škola glume 2001/2002, koautor radionice pokreta Put do sebe 2003, Škola glume 2006-2011, Performans sa maskama 2008/2009, koautor projekta Teatar u obrazovanju 2009/2010. i dr.

Nekoliko puta je nagrađivana za filmske i za pozorišne uloge. Trenutno je angažovana u Dramskom edukativnom studiju Scena iz Bara, gdje drži časove glume djeci i mladima i radi na pozorišnim i filmskim projektima za njih. Dugogodišnji je saradnik Centra za kulturu Tivat i Gradskog pozorišta iz Podgorice. Od ove godine radi kao urednik i producent Pratećeg programa Barskog ljetopisa.