Milun Lutovac

Dr Milun Lutovac diplomirao je na Odsjeku za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od 1996. do 2001. godine bio je profesor u Gimnaziji “Niko Rolović”, a od 2002. do 2007. godine, direktor Centra za kulturu u Baru, kao i međunarodnih festivala: Barski ljetopis, Mediteranski sajam knjiga, Susreti pod Starom maslinom. Diplomatsku akademiju “Gavro Vuković” završio je na Pravnom fakultetu, UCG, 2004. Magistrirao je međunarodne odnose na Fakultetu pravnih nauka, UDG, u Podgorici, 2009. godine, pred komisijom: prof. dr Radovan Vukadinović, mentor, prof. dr Radule Knežević, član, prof. dr Novak Kilibarda, član, na temu: “Čovjek sa razmeđa svjetova  – Stefan Mitrov Ljubiša”.

Od osnivanja Fakulteta umjetnosti (2009/10), na Univerzitetu Donja Gorica, u Podgorici, bio je asistent prof. emeritusu dr Milivoj Solaru, a od školske 2015/16. na istom univerzitetu, angažovan je kao predavač na Studijama moderne i savremene umjetnosti (FU) i Filološkom fakultetu (FF), na  predmetima: Teorija književnosti, Moderna književnost, Savremena književnost, Velike književne epohe, Mit i književnost i Crnogorski roman.

Doktorirao je na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici, 2019. na katedri: TEORIJA SAVREMENE UMJETNOSTI, pred komisijom: prof. emeritus dr Milivoj Solar i prof. dr Radomir Ivanović, mentori, prof. dr Vesna Vukićević Janković, član, prof. dr Đorđe Borozan, član, na temu : “Modernistički narativni modeli u romanima “Crna Gora” Milovana Đilasa i “Mojkovačka bitka Ćamila Sijarića”;

Napisao je više stručnih knjiga, od kojih izdvajamo:

“Na razmeđu svjetova i epoha – Književnik i političar Stefan Mitrov Ljubiša” / Nakladno istraživački zavod „Politička kultura“, Zagreb, 2011. godine/; “Stih i slika – Uticaj Njegoševog djela na stvaralaštvo Teodora Valerioa, Pera Počeka i Petra Lubarde” / Narodna biblioteka “Radosav Ljumović”, Podgorica, 2013. godine/; “Lirizam u romanima „Nevidbog” Rista Ratkovića i “Mojkovačka bitka” Ćamila Sijarića” /JU “Ratkovićeve večeri poezije”, Bijelo Polje, 2015. godine/.

Od 2014. godine, M. Lutovac vodi i zastupa Umjetničku galeriju “Velimir A. Leković” u Baru.

Na  Festivalu “Barski ljetopis”,  selektor likovnog programa bio je od 2014. do 2017. godine, a selektor  i organizator književnog programa od 2017. godine. Autor je brojnih likovnih i književnih kritika. Pored pisanja, aktivno se bavi i slikarstvom. Kao ilustraciju njegovog rada na likovnom polju koristimo odrednicu iz Leksikona likovne umjetnosti Crne Gore, CANU 2021-2022, Podgorica:

Lutovac, Milun, teoretičar umjetnosti, slikar (…) angažovan je kao predavač na UDG u Podgorici. Aktivno se bavi slikarstvom koje realizuje u domenu nadrealnih, asocijativnih fantazija i lirske apstrakcije. Primarno problemsko pitanje kojim se bavi posvećeno je vječnim sukobima prirodnih fenomena, koji personifikuju čovjeka i njegove unutrašnje konflikte nastale otuđenjem od pravih vrijednosti. Njegovo slikarstvo posvećeno je magijskom prostoru Mediterana, kao duhovnoj sveukupnosti i fizičkoj konkretnosti neodvojivih mikrokosmičkih elemenata: zemlje, vode, neba i čovjeka. Likovni izraz M. Lutovca karakteriše dinamika pokreta/kretanja, koju realizuje ekspresivnim gestom, svjetlošću, kontrapunktovima kolorističkih sukoba i hromatskih harmonija. Autor je brojnih likovnih i književnih kritika, kao i monografije Stih i slika – uticaj Njegoševog djela na stvaralaštvo Teodora Valeria, Pera Počeka i Petra Lubarde, Narodna biblioteka „Radosav Ljumović”, Podgorica, 2013. Samostalne izložbe: Tuzla („Zavjera igre”), Bar („Tajno lice knjige”, „Mediterranean Sundance”), Podgorica („Deus ex Machina”), Tivat („Human Migration”), Petrovac („Halellujah”).

Izvor: A. Pejović, pred. kat. Halellujah, Galerija „Marko K. Gregović”, Petrovac, 2020. Autor odrednice: Ljiljana Zeković, istoričarka umjetnosti https://www.canu.me/vijesti/web-izdanje-leksikon-likovne-umjetnosti-crne-gore

Međunarodni, regionalni i nacionalni naučni skupovi i časopisi:

“Hronika najavljene korespondencije”, Naučni skup “BORISLAV PEKIĆ – 90 GODINA OD ROĐENJA (1930-2020)”, CANU (5. –  6. 2. 2020.), Podgorica; “Romani mojkovačkog književnog kruga” / Humanističke studije,  HS UDG, 6/2 0 1 9, Podgorica; “Roman koji počinje malim slovom” /Lana Bastašić, “Uhvati zeca”, Kontrast, Beograd, 2018/ Humanističke studije,  HS UDG, 5/2 0 1 9, Podgorica; “Bitka i poetika – Intertekstualnost romana mojkovačkog književnog kruga”, VOJNO DELO, 7/2 0 1 9, Beograd; “Uloga poslovnog odlučivanja u funkcionisanju kompanije”, grupa autora: Dragan Bulatović, Bojana Ostojić, Mitar Lutovac i Milun Lutovac, VOJNO DELO, 2/2 0 1 9, Beograd; “Mentalitet kao konstanta u djelu S. M. Ljubiše“, Međunarodni naučni skup „KNJIŽEVNO DJELO STEFANA MITROVA LJUBIŠE U SVOM VREMENU I DANAS“, CANU (7. – 8. 11. 2018.), Podgorica; “Narator Mediterana – S. M. Ljubiša“, Međunarodni i multidisciplinarni naučni simpozijum „STEFAN MITROV LJUBIŠA: INTERTEKSTUALNA INTERPRETACIJA“ (27 – 28. 02. 2018.), Budva, Petrovac; “Intertestualità del romanzo “Montenegro” di Milovan Djilas con i romanzi di Franz Kafka “Il processo” e “Lo Straniero” di Alber Camus”, Časopis za umjetnost i visoko obrazovanje “ACADEMY” (2017), Milano, Italia; “Mit i oblik – Ogled o skrivenim izvorima Barskog rodoslova”, Međunarodni naučni skup „1000 – GODIŠNJICA SVETOG JOVANA VLADIMIRA“, CANU (21. 10. 2016.), Podgorica; “Lirizam u romanima “Nevidbog” Rista Ratkovića i “Mojkovačka bitka” Ćamila Sijarića, 45. RATKOVIĆEVE VEČERI POEZIJE (2015), Bijelo Polje; “Anatomija jedne književne hajke”, Naučni skup „DANILO KIŠ – 80 GODINA OD ROĐENJA (1935-2015)“, CANU (15. – 16. 10. 2015.), Podgorica; “Tehnike i postupci modernističke naracije u romanu “Mojkovačka bitka” Ćamila Sijarića“, INSTITUT ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, Časopis „BOSNISTIKA PLUS” (2014) Tuzla, BiH; “Meditativna proza Mihaila Lalića – Prelazni period“, Naučni skup „100 GODINA OD ROĐENJA MIHAILA LALIĆA“, CANU (7. – 8. 10. 2014.), Podgorica; “Jabuke i snovi, opadalice – Ćamil Sijarić – Mojkovačka bitka”, 100 GODINA OD ROĐENJA ĆAMILA SIJARIĆA (25. – 27. 10. 2013.), Bijelo Polje; “Identitet i institucija – Analiza jednog slučaja”, Naučni simpozijum „ O IDENTITETU“, CANU (11. – 12. 04. 2013.), Podgorica;