Reagovanje organizatora Festivala povodom sjednice Skupštine opštine Bar

Na 18. sjednici Skupštine opštine Bar, održanoj 29. maja, iznesen je niz grubih neistina na račun festivala Barski ljetopis i njegovih organizatora, čime se pokušao ukaljati ugled i kredibilitet ove manifestacije i ljudi koji je predvode. Stoga, smatramo neophodnim da adekvatno reagujemo, predočavajući javnosti tačne podatke i informacije.

Barski ljetopis nije posebni pravni subjekat ili budžetska jedinica, već manifestacija koju organizuje Kulturni centar Bar, na čijem je čelu gospodin Ćazim Nikezić, koji je samim tim vrhovna instanca u organizaciji Festivala. Pošto je, dakle, po srijedi manifestacija, a ne institucija, postavljanje direktorke Festivala – kao i drugih lica angažovanih u njegovoj organizaciji – ne iziskuje raspisivanje bilo kakvog konkursa, već je predmet samostalne odluke uprave Kulturnog centra. Zato je 15. septembra 2016. godine direktor svoj predlog podnio Upravnom odboru, a Upravni odbor se jednoglasno saglasio sa njime. Relevantnu stranicu zapisnika sa sjednice Upravnog odbora i odluku Upravnog odbora dostavljamo u prilogu, obje potpisane i pečatirane.

Svi angažovani u organizaciji Festivala, uključujući direktorku, angažovani su po ugovoru o djelu na određeni vremenski period i za unaprijed utvrđene honorare, koji se finansiraju iz sredstava namijenjenih Festivalu, što znači da nije došlo do bilo kakvih kadrovskih proširenja postojećih kapaciteta Kulturnog centra. Takođe, radne biografije svih angažovanih dostupne su na zvaničnom sajtu Festivala.

Zatim, istina je da je pri Atlas banci otvoren namjenski podračun za Festival, ali je on sastavni dio računa Kulturnog centra kojim raspolaže direktor te kuće. I pored toga, svaki račun, uplatu i isplatu odobrava direktor Kulturnog centra, a obrađuje služba računovodstva te kuće, baš kao što svaki pravni dokument obrađuje pravna služba te kuće. Sve nadležne službe Kulturnog centra, dakle, imaju potpuni uvid i vrše nadzor nad svim transakcijama Barskog ljetopisa, čime je obesmišljena tvrdnja da je Festival postao „institucija unutar institucije“.

Takođe je neistina da se ne zna koliko Festival košta, koliko je novca do sada potrošeno i koji su izvori finansiranja. Procjena troškova iznosi 262.230,13€. Za sada potvrđeni izvori finansiranja su Kulturni centar, Opština Bar, Turistička organizacija Bar i Ministarstvo kulture. Kulturni centar se za projekat Barski ljetopis prijavio i na konkurs Ministarstva finansija za dodjelu sredstava od igara na sreću, a konkurisaće i kod Ministarstva turizma i održivog razvoja i na druge vrste konkursa i projekata. U toku su i dogovori sa sponzorima.

Do sada je na namjenski podračun festivala pristiglo 30.000€ od Opštine Bar, što predstavlja samo dio sredstava koje opština namjerava da uloži; zatim 30.000€ od konkursa Ministarstva kulture, i 1.000€ od Fondacije Petrović Njegoš. Do današnjeg dana je potrošeno 5.866,97€, a svu evidenciju, kako je već pomenuto, vodi služba računovodstva KC Bar.

Ovim putem, organizatori saopštavaju da se nadalje neće baviti polemikom na ovu temu, s obzirom na transparentnost svih podataka u vezi sa Ljetopisom, čiji je početak planiran za 16. jun. Po završetku Festivala kako programski, tako i finansijski izvještaj biće dostavljeni nadležnim institucijama.